خدمات پرستاری در منزل تهران درمان

پرستاری در منزل, اعزام پرسنل پرستاری به منزل, اعزام مراقب بیمار

مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان
تأسیس ۱۳۸۳ بامجوزه رسمی شماره ۱۳۹۴۵۶/۳
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

باماتماس بگیرید ، رایگان مشورت نمایید ، شرایط بیمار ، سالمند و یا کودک خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید.

به ما امتیاز دهید و دیدگاه خود را بنویسید